Uvid u birački spisak

Uvid u birački spisak

Opštinska uprava u Knjaževcu obaveštava građane i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji opštine Knjaževac, da mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak - deo za teritoriju opštine Knjaževac i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu, ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom, a u vezi predstojećih izbora za narodne poslanike Skupštine Republike Srbije, raspisanih za 24. april.

Zahtev za promenu u Jedinstvenom biračkom spisku može podneti svaki građanin ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan, a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak, kao i ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Pripadnik nacionalne manjine ima pravo na upis imena i prezimena u birački spisak i na pismu i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine, odnosno na dvojaki upis imena i prezimena i to prvo ćiriličkim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema provopisu pripadnika nacionalne manjine.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska, koji se vodi za opštinu Knjaževac, izložen je u zgradi opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1 i provera podataka upisanih u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana u Opštinskoj upravi Knjaževac, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, kancelarija broj 10, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Najkasnije pet dana pre zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do trećeg aprila, građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu.

Uvid u Jedinstveni birački spisak i promene mogu se izvršiti najkasnije do osmog aprila u 24,00 časa, kada će Jedinstveni birački spisak biti zaključen.

Birači koji su prvi put stekli pravo i birači koji zaključno sa 24. aprilom 2016. godine stiču punoletstvo, uključujući i interno raseljena lica, birači koji su promenili adresu stanovanja, kao i birači koji na zadnjim izborima nisu mogli da glasaju iz razloga neevidentiranja u Jedinstveni birački spisak, potebno je da obavezno izvrše proveru verodostojnosti svog upisa, uz obavezno podnošenje važeće lične karte na uvid.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste, ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Zahtev za vršenje promene u biračkom spisku nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Knjaževac.