Uvid u birački spisak do 10. aprila

Uvid u birački spisak do 10. aprila

Opštinska uprava Knjaževac obaveštava građane opštine Knjaževac i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji opštine Knjaževac, da mogu izvršiti uvid u Jedinstveni birački spisak – deo za teritoriju opštine Knjaževac.

Građani mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom, a u vezi predstojećih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije raspisanih za 26. april.

Zahtev za promenu u Jedinstvenom biračkom spisku može podneti svaki građanin, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan, a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave  u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Pripadnik nacionalne manjine ima pravo na upis imena i prezimena u birački spisak i na pismu i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine, odnosno na dvojaki upis imena i prezimena i to prvo ćiriličkim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za opštinu Knjaževac izložen je u zgradi opštine Knjaževac, Ulica Miloša Obilića broj 1 i provera podataka upisanih u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana u Opštinskoj upravi Knjaževac od 7 do 15 časova, kancelarija broj  24, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Birači koji su prvi put stekli pravo i birači koji zaključno sa 26. aprilom 2020. godine stiču punoletstvo, uključujući i interno raseljena lica, birači koji su primenili adresu stanovanja, kao i birači koji na prethodnim izborima nisu mogli da glasaju iz razloga neevidentiranja u Jedinstveni birački spisak, potrebno je da obavezno izvrše proveru verodostojnosti svog upisa, uz obavezno podnošenje važeće lične karte na uvid.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Zahtev za vršenje promene u biračkom spisku nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Knjaževac.

Uvid u Jedinstveni birački spisak i promene mogu se izvršiti do 10. aprila 2020. godine u 24 časa, kada će Jedinstveni birački spisak biti zaključen.