Štab za vanredne situacije: Mere zaštite u ugostiteljskim objektima

Štab za vanredne situacije: Mere zaštite u ugostiteljskim objektima

Na juče održanoj sednici Štaba za vanredne situacije doneta je naredba kojom se precizira da je radno vreme ugostiteljskih objekata radnim danima i vikendom do 31. maja najkasnije do 24 časa. Do 31. maja zabranjeno je izvođenje vizuleno-muzičkih sadržaja u ugostiteljskim objektima.

Poslodavci su u obavezi da zaposlenima obezbede lična sredstva zaštite, a rad se mora obavljati uz poštovanje obavezne distance.

Opštinski krizni štab usvojio je i Instrukcije za rad ugostiteljskih objekata, objekata za pripremu i dostavu hrane, objekata za pripremu brze hrane i drugih ugostiteljskih objekata na teritoriji Opštine Knjaževac u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije

Obavezna zaštitna oprema

1. Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primene neophodnih mera zaštite.
2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
3. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
4. Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje. Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju da nose masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).
Dezinfekcija i provetravanje pre početka rada
5. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima – beskontaktni dozeri).
6. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima, ne bude manji od propisane socijalne distance od dva metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.
7. Pojačati higijenske mere u celom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primenu mera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića, sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.
Priprema hrane
8. Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.

Obavezna dezinfekcija ruku posle upotrebe toaleta

9. Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija
• Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom.
• Kontrolisati ulazak posetilaca u sanitarne prostorije – ulazak dozvoljen samo po jednoj osobi;
• Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;
• U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju su beskontaktni dozeri;
• Više puta u toku dana sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.
10. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti – upotrebljenih maski, rukavica i drugog otpada – kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
11. Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
12. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge).
13. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje sa merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcije ruku, uz preporuku kratkogzadržavanja).
14. Na spoljnoj strani pultova dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.

Dostava hrane i pića – ketering

1. Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
2. Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.
3. Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.
4. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).
Lična higijena zaposlenih
1. Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70 odsto alkohola).
2. Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Obaveze zaposlenih

1. Praćenje sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skpadu sa zvaničnim preporukama.
2. Korišćenje lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbeći blizak kontakt, manje od dva metra i vizir)
3. Poštovanje socijalne distance – udaljenost od dva metra u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
4. Sprovođenje mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku.
5. Sprovođenje mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme.
6. Redovno provetravanje prostora.

Poslodavac je u obavezi da prati zdravstveno stanje zaposlenih

1. Poslodavac je u obavezi da odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.
2. Prostor u kome je boravila takva osoba provetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
3. Organizovati češće kraće pauze za odmor zaposlenih za vreme rada, obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.