Procena uticaja na životnu sredinu

Procena uticaja na životnu sredinu

Opštinskoj upravi - odeljenju za skupštinske poslove podnet je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja Projekta Bazne radio stanice ''Kalna'' na životnu sredinu od strane nosioca projekta Telenor d.o.o Beograd, Ul. Omladinskih brigada br.90. čija se realizacija planira na k.p. br. 7894 KO Kalna, opština Knjaževac.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca Projekta može se izvršiti u prostoriji broj 50 nadležnog organa Opštinske uprave – Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove opštine Knjaževac, Ul. Miloša Obilića 1 u vremenu od 12 do 14 časova.