Procena uticaja na životnu sredinu

Procena uticaja na životnu sredinu

Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove opštinske uprave opštine Knjaževac, donelo je Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije „PODVIS“ i KALNA“.

Realizacija baznih stanica planira se na kat. parc. br. 3243/1 KO Rgošte i na kat. parc. br 7894 KO Kalna, opština Knjaževac. Rešenja su doneta nakon sprovedenog postupka na sonovu koga je utvrđeno da Projekat bazne stanice mobilne telefonije „PODVIS“ i „KALNA“ u toku rada neće imati negativnog uticaja na životnu sredinu uz primenu propisanih mera i uslova zaštite životne sredine.
Nosilac Projekta „TELENOR“ d.o.o. Beograd, je dužan da primenjuje sve mere zaštite životne sredine predviđene Rešenjem i uslovima nadležnih organa i organizacija.