Pribavljanje nepokretnosti prikupljanjem pisanih ponuda

Pribavljanje nepokretnosti prikupljanjem pisanih ponuda

Opštinsko veće opštine Knjaževac za potrebe realizacije projekta ''Socijalno stanovanje'' pribavlja sledeće nepokretnosti: dve kuće sa okućnicom u gradu Knjaževcu ili selima opštine Knjaževac.

Pravo učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, vlasnici kuća i zemljišta upisani u katastar nepokretnosti (u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima).

Pisane ponude podnose se Komisiji za sprovođenje postupka za pribavljanje  nepokretnosti u svojinu opštine Knjaževac, na adresi opština Knjaževac,  ul. Miloša Obilića br. 1, u zatvorenim kovertama, sa naznakom “ponuda na oglas- socijalno stanovanje”.

Dokumentaciju preuzmite ovde.