Plaćanje poreza na rate

Plaćanje poreza na rate

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, poziva poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da mogu da podnesu Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga najduže do 60 meseci, odnosno 60 mesečnih rata.

 

Zahtevi za odlaganje plaćanja poreskog  duga mogu  se podneti od 01.04.2016  do 04.07.2016. godine. Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovnog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04.03.2016. godine do dana podnošenja Zahteva. Poreskom obvezniku, koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, po izmirenju tog duga, otpisuje se kamata  u potpunosti.