Plaćanje poreskog duga

Plaćanje poreskog duga

Poreski obveznici, koji su stekli pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga, a kojima je glavni dug mirovao do 31. decembra 2014. godine, stekli su pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja, počev od prvog januara ove godine.

 

Nad poreskim obveznikom koji u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate, shodno propisu, koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreski obveznici, mogu da do 15. Januara 2015. godine, svoja dugovanja usaglase sa službom Odseka za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda u opštinskoj upravi Knjaževac.