Otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Opštinska uprva-Odeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda utvrđivaće pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa stanjem na dan 31.10. 2012. godine.

Odlukom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, koju je doneka SO Knjaževac, obuhvaćeni su lokalni javni prihodi-porez na imovinu, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine i lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Isto će važiti za sve poreske obveznike-fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Poreski obveznici mogu svoje pravo na otpis kamate i mirovanje poreskog duga ostvariti uz ispunjenje uslova propisanih odlukom i to da izmire svoje obaveze dospele za novembar i decembar 2012.godine najkasnije do 31.januara 2013. godine, redovno izmiruju tekuće obaveze, u skladu sa akontacionim zaduženjima. Informacije o stanju duga mogu se dobiti u prostorijama odeljenja za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda svakog radnog dana, ili na telefone: 731-623, 731-633, lokali 112, 229 i na broj 735-770.