Konkurs za stаmbene kredite

Konkurs za stаmbene kredite

Upravni odbor Fonda solidarne stambene izgradnje raspisao je konkurs za raspodelu sredstava solidarnosti radi rešavanje stambenih potrеba građana.

Stambeni krediti dodeljuju se na vremenski period od pet godina, sa otplatom u 60 jednakih mesečnih rata. Dva puta godišnje vrši se revalorizacija neotplaćenog duga, u skladu sa rastom cena na malo. Pravo učešća na konkursu imaju svi građani Knjaževca, koji su vlasnici porodično-stambene zgrade, ili stana, članovi porodičnog domaćinstva vlasnika, pod uslovom da su u stalnom radnom odnosu. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 731-623, lokal 132, a više detalja na sajtu opštine Knjaževac.