Javni poziv za zakupce i vlasnike stanova

Javni poziv za zakupce i vlasnike stanova

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštine Knjaževac objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za evidentiranje zakupaca na neodređeno vreme i vlasnika stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

 

Zakupcima na neodređeno vreme smatraju se nosioci stanarskog prava, koji su to pravo stekli u skladu sa zakonom, odnosno po sili zakona i koji, na osnovu ugovora o zakupu stana, ili odluke nadležnog organa, odnosno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja koji zamenjuje ugovor o zakupu stana, koriste stan: u svojini građana, stan koji pripada zadužbini, ili fondaciji, ili stan koji je u postupku vraćanja oduzete imovine. Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

Poslednji dan za prijavu je 19. februar 2016.godine. Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave Knjaževac, ili na sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs . Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 019 731 623, ili u prostorijama opštinske uprave.