Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građeviskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građeviskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Raspisuje se Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, za izgradnju objekata sa namenom prema planskom dokumentu na osnovu koga se izdaju lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola, na lokaciji u Trnovcu.

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu prijave na način određen ovim oglasom i uplate garantni iznos na račun budžeta opštine Knjaževac, broj 840-592804-17.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac“. Prijave za javno nadmetanje se podnose u periodu od 13.11.2019. godine do 12.12.2019. godine.