Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Knjaževac, organizovaće javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa na katastarskim parcelama KO Kaličina, opštine Knjaževac.

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od 7 dana, od 04. do 11. novembra 2019 godine, radnim danima od 8 do 15 časova u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove SO Knjaževac, soba 44, drugi sprat.

Prezentacija se organizuje na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, broj 72/09, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 i 37/2019 i dr.zakona).