Geotehnički uslovi saniranja puta

Geotehnički uslovi saniranja puta

JP Direkcija za razvoj raspisala je poziv za javnu nabavku koja se odnosi na saniranje terena i puta oštećenog klizištem u Žlnu.

Predmet javne nabavke su usluge na izradi elaborata o geotehničkim uslovima saniranja terena i puta oštećenog klizištem u selu Žlne. Pravo učešća imaju svi ponudjači koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i konkursnom dokumentacijom. Rok za slanje ponuda je 6. decembar 2013. godine. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 731-015.