Objavljeni konkursi namenjeni razvoju turizma

Objavljeni konkursi namenjeni razvoju turizma

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je raspisalo javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini. Ministarstvo je raspisalo i javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta tursitičke ponude u 2018. godini.

Konkursom za subvenicije predviđeni su podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture,  jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma.Tekst konkursa može se videti na sajtu Ministarstva.
 
Konkursom za kreditna sredstva predviđena je dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Tekstovi tonkursa sa svim potrebnim obrascima dostupni su na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: http://mtt.gov.rs/.