Tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava

Tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo privrede objavilo je tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim celinama.

Reč je o sledećim programima:

1. PREDUZETNIČKI PROGRAM PREDUZETNICE KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ŽENAMA PREDUZETNICIMA I MLADIMA 2021. GODINE

Pravo prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća, koji su prijavljeni najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja prijave, a čiji je:
- osnivač i ženski pravni zastupnik. U viševlasničkom poslovnom licu većinski ulog mora biti vlasništvo jedne ili više žena (minimum 51 %), a jedna od pravnih zastupnika mora biti žena;
- osnivač i pravni zastupnik fizičkog lica starosti do 30 godina. U privrednom licu koje ima više vlasnika, većinu udela mora posedovati jedan ili više pojedinaca do 30 godina starosti (minimum 51 %) a jedan od pravnih zastupnika mora biti fizičko lice ispod 30 godina.
Privredna lica koja ispunjavaju uslove programa mogu dobiti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava do 35 % vrednosti investicija, odnosno do 45 % investicione vrednosti za privredne celine koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave svrstana u četvrtu razvojnu grupu u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade koja osniva jedinstvenu listu jedinica regionalnog razvoja i lokalne samouprave.
Preostali iznos investicija finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom isplate do 5 godina u okviru kojeg je grejs period do godinu dana i kamatna stopa od 1 %
godišnje sa bankarskom garancijom ili 2 % godišnje sa drugim bezbednosnim sredstvima, uz primenu valutne klauzule.
Ukupan iznos odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti više od 6.000.000,00 dinara za sva privredna lica.
Investicije koje se mogu finansirati u okviru ovog programa uključuju:
- nabavka opreme / vozila (nova ili korišćena, ne starija od pet godina);
- u toku održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
- operacioni troškovi, koji mogu učestvovati do 20 % u strukturi ukupne investicije.

2. PROGRAM RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU POČETNICIMA U BIZNISU 2021. GODINE

Preduzetnici, mikro i mala preduzeća registrovana najranije dve godine imaju pravo prijave na Javni poziv.
Privredna lica koja ispunjavaju uslove programa mogu dobiti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava do 30 % vrednosti investicija, odnosno do 40 % investicione vrednosti za privredne celine koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave svrstana u četvrtu razvojnu grupu u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade koja osniva jedinstvenu listu jedinica regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Preostali iznos investicija finansiraće se kreditom Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina u okviru kojeg je grejs period do godinu dana, a kamatom od 1 % godišnje sa bankarska garancija ili 2 % godišnje sa drugim bezbednosnim sredstvima, koristeći valutnu klauzulu.
Ukupan iznos odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti više od 6.000.000,00 dinara za sva privredna lica.
Investicije koje se mogu finansirati u okviru ovog programa uključuju:
- u toku održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
- nabavka mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za transport sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava (nova ili korišćena, ne preko pet godina);
- operacioni troškovi, koji mogu učestvovati do 20 % u strukturi ukupne investicije.

3. PROGRAM PREDUZETNIKA PREDUZETNIKA KROZ RAZVOJNI PROJEKAT U 2021.

Pravo prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo prijave za kredit kod Fonda za razvoj, imaju preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika privredna lica i zadruge koje ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i / ili pripadaju četvrtoj razvojnoj grupi i registrovani su u Agenciji za privredne registre, koji prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavali uslove programa.
Ekonomski entiteti koji zadovoljavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i / ili pripadaju četvrtoj grupi razvoja, koja zadovoljava uslove programa, mogu dobiti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20 % sredstava vrednost investicionih investicija, odnosno do 30 % grantova privrednih subjekata koji pripadaju četvrtoj razvojnoj grupi u skladu sa članom 11. Zakona o Regionalnom razvoju i Zakonom o Vladi koji uspostavlja jedinstvenu listu razvoja regiona i lokalne samouprave - vladine jedinice. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1 % godišnje uz garanciju banke i 2 % godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.
Sredstva definisana Programom su za:
- kupovina, građevinarstvo, građevinarstvo, rekonstrukcija, adaptacija, renoviranje, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je sastavljen od proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za poslovne entitete uključene u informacione tehnologije i visokotehnološke usluge, sredstva se mogu koristiti za poslovni prostor namenjen potrebama aktivnosti;
- kupovina novih ili korišćenih (ne preko pet godina) mašina i opreme, uključujući alat, kao i dostavnih vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih vozila korišćenih u proizvodnom procesu;
- trajni zanati, koji mogu da čine do 10 % ukupne investicione investicije;
- kupovina softvera i kompjuterske opreme.
Takođe, sredstva se mogu koristiti za mašine i opremu za poboljšanje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.
Iznos sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti više od 12.500.000,00 dinara za sva privredna lica.