Skretanje pažnje na probleme osoba sa invaliditetom

Skretanje pažnje na probleme osoba sa invaliditetom

Treći decembar, Medunarodni dan invalida i osoba sa invaliditetom ima za cilj da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju i da promoviše razumevanje problema osoba sa invalidetom, navela je u svom saopštenju Opštinska organizacija invalida rada i osoba sa invaliditetom.

 

Širom sveta pa i kod nas, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim barijerama koje ih isključuju iz punog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja,  zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Iako Zakoni o zabrani diskriminacije i Zakoni o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom izričito zabranjuju diskriminaciju osoba sa invaliditetom u pogedu korišćenja javnih objekata i površina, kao i javnih usluga, u praksi se to redovno dešava. Osobe sa invaliditetom ne mogu da koriste gradski prevoz, pozorišta i bioskopi su im nedostupni, a i veliki broj zdravstvenih i socijalnih ustanova, pošte, sudovi.
 
Preko milijardu ljudi, ili priblizno 15 odsto svetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta. Prema podacima od pre par godina, u Srbiji živi oko 580.000 osoba sa invaliditetom, prosečne starosti za žene oko 69 godina, a muškarci 64 godine. Oko 62 odsto osoba sa invaliditetom ima medu penzionerima, dok je učenika i studenata oko 0,5 odsto.

Generalna skupstina Ujedinjenih nacija je u decembru 2006. godine usvojila konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, a Republika Srbija je istu ratifikovala 2009. godine. Ovim dokumentom potvrdena je nedeljivost svih
ljudskih  prava i osnovnih sloboda,  kao i potreba da se osobama sa invaliditetom garantuje  puno uživanje svih prava i sloboda  bez diskriminacije.

Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti,  kvalitete, sposobnosti i znanja i  mogu da daju veliki doprinos društvu u kome živimo,  te ih treba više uključivati u sve segmente i tokove  društva, a zakon o diskriminaciji osoba sa invaliditetom ne treba da ostane samo mrtvo slovo na papiru. Zakonom  predvideno da na svakih 50 zaposlenih, poslodavac ima obavezu da zaposli i jednu osobu sa invaliditetom, ali to je samo zakonska odredba koju niko ne poštuje i ne primenjuje  u praksi.

Strategija  prevencije i zaštita od diskriminacije, koju je Vlada Republike Srbije usvojila  u junu .2013. godine, prepoznaje  osobe sa invaliditetom kao i dalje osetljivu  i ranjivu društvenu  grupu i medu zadacima  strategije  je i stvaranje  bezbednog  okruženja  za pripadnike  osetljivih  društvenih  grupa i unapredenje stepena tolerancije  prema njima, iskorenjivanje,  odnosno suzbijanje  govora mržnje i akata fizickog  i psihičkog  nasilja i privodenje  pravdi počinilaca  takvih akata i radnji i javno zagovaranje neophodnosti sprečavanja diskriminacije i promovisanje  kulture tolerancije  i razumevanja, navodi u saopštenju Opštinska organizacija invalida rada i osoba sa invaliditetom.