Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta

Javno komunalno preduzeće ''Toplana'' objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2020/21.

Predmet nabavke je ogrevno drvo prve klase tvrdih lišćara- hrast, cer, bukva, za potrebe JKP ''Toplana'' Knjaževac za grejnu sezonu 2020/21.
Ukupna količina koja se nabavlja je 3 500 prm. Ponuđač ne može ponuditi manje od 20 prm ogrevnog drveta navedenih karakteristika i kvaliteta.
Najviša ponuđena cena po jednom prm ne može biti veća od 3.600,00  dinara bez PDV-a.  U ponuđenu cenu računa se i isporuka.
Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju  registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva) i zadruge.

Rok za dostavljanje ponuda: 07. septembar 2020. godine do 12 časova. Rok važenja ponude je do kraja grejne sezone 2020/21, do 15. aprila 2021. godine.

Ponude se podnose putem pošte, na adresu JKP ''Toplana'' Knjaževac, ul. Miloša Obilića 1, Knjaževac ili neposredno na navedenoj adresi u zatvorenoj koverti, sa naznakom ''Ponuda za nabavku ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2020/21- NE OTVARATI''. Na poleđini koverte upisuje se ime i prezime ili naziv ponuđača, adresu ili sedište ponuđača i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Rok za potpisivanje ugovora je 8 dana od dana prihvatanja ponude.

Osoba za kontakt po ovom pozivu je Jovanović Mladen, adresa elektronske pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Na osnovu prispelih ponuda, koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva, naručilac će, primenom kriterijuma najniža ponuđena cena, sastaviti rang listu, na osnovu koje će zaključiti ugovore o nabavci ogrevnog drveta sa izabranim ponuđačima.
Izabrani ponuđač je dužan da blagovremeno obavesti naručioca o tačnom terminu isporuke zbog prisustva ovlašćenog lica i zakonite primopredaje isporuke drva. Obaveza izabranog ponuđača je da isporučeno drvo istovari sa vozila i složi na mestu isporuke, kako bi se na licu mesta mogla utvrditi isporučena količina i kvalitet, pri čemu naručilac kontroliše kvalitet i kvantitet isporučenog drveta, u prisustvu izabranog ponuđača, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnici izabranog ponuđača i naručioca. Prilikom istovara ogrevnog drveta sa vozila i slaganja u kompaktnu figuru, izabranom ponuđaču pomagaće 2 – 4 radnika naručioca. Ogrevno drvo se slaže u m3 u kompaktnu figuru radi lakše provere količine. U slučaju opravdanog prigovora na kvalitet i/ili kvantitet ogrevnog drveta u momentu prijema istog, izabrani ponuđač je u obavezi da otkloni nedostatke i naručiocu preda ogrevno drvo u ugovorenom kvalitetu i količini odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana reklamacije, pri čemu svi troškovi (prevoza, utovara, istovara itd.) padaju na teret izabranog ponuđača.